>
prof.stefanovic@mts.rs, mob: +381 65 8800 441
Prof dr sci med Branislav Antić
neurohirurg - konsultant za bol

Prof dr sci med Branislav Antić


Prof dr sc. med. Branislav Antić je neurohirurg i specijalista za bol. Kao lekar sa dugogodišnjim iskustvom u lečenju hroničnog bola, u ordinaciji Prof. Stefanović radi kao konsultant za bol – dijagnostika i procena bola, farmakološko lečenje različitih bolnih stanja, injekciona terapija bola (infiltracije, blokade, spinalne injekcije) i hirurgija bola.

Medicinski fakultet u Beogradu završio je 1981. godine, a na Vojnomedicinskoj akademiji  i specijalizaciju iz neurohirugije 1988. godine. Doktorirao je 1994. godine na temi iz oblasti hirurgije bola.

Predsednik je Intersekcijskog odbora za bol Srpskog lekarskog društva. Objavio je veliki broj radova u internacionalnim i nacionalnim stručnim časopisima. Urednik je knjige Dijagnostika i lečenje bola, prve na našem jeziku koja se bavi ovom problematikom. Profesor je hirurgije (oblast neurohirurgija) na Medicnskom fakultetu Vojnomedicinske akademije u Beogradu i profesor anatomije na Stomatološkom fakultetu u Pančevu.

Akademska karijera

 • 2010.    Redovni profesor (Vojnomedicinska akademija Beograd)
 • 2003 – 2010.    Vanredni profesor (Vojnomedicinska akadfemija Beograd)
 • 1998 – 2003.    Docent (Vojnomedicinska akademija Beograd)
 • 1994.    Doktor medicinskih nauka (tema: Indikacije za lečenje tigeminalne neuralgije mikrovaskularnom dekompresijom)
 • 1983 – 1988.    Specijalizacija iz neurohirurgije (Vojnomedicinska akademija Beograd)
 • 1975 – 1981.    Medicinski fakultet Beograd
 • 1971 – 1975.    Gimnazija Tuzla

Radna karijera

 • 2017.    Ordinacija Prof. Stefanović, hiruška bolnica Medical centar Beograd (Konsultant za neurohirurgiju, lečenje bola i hirurgiju bola)
 • 2005 – 2017.    Načelnik I odeljenja Klinike za neurohirurgiju VMA Beograd
 • 2000 – 2005.    Načelnik Klinike za neurohirurgiju VMA Beograd
 • 1988 – 2000.    Lekar specijalista u Klinici za neurohirurgiju VMA Beograd
 • 1983 – 1988.    Lekar na specijalizaciji u Klinici za neurohirurgiju VMA Beograd
 • 1982 – 1983.    Lekar stežista u VMA Beograd

Nastavnička karijera

 • 2011 – 2017.    Profesor hirurgije na Medicinskom fakultetu VMA
 • 2007.    Profesor anatomije na Stomatološkom fakultetu u Pančevu

Članstvo u stručnim i naučnim organizacijama

 • 2012.    Intersekcijski odbor za bol Srpskog lekarskog društva (predsednik)
 • 2001.    Svetska federacija neurohirurških udruženja
 • 2000.    Evropska asocijacija neurohirurga
 • 1991.    Udruženje neurohirurga Srbije
 • 1991.    Neurohirurška sekcija SLD

Usavršavanje

 • 2003.    Sin Niklas, Belgija (Neuromodulatorne tehnike u kontroli hroničnog bola)
 • 1999.    Keln, Nemačka (Stereotaksična neurohirurgija)
 • 1995.    Njukastl, Engleska (Hirurgija bola)
 • 1989.     Ljubljana, Slovenija (Trasnasalni hirurgija pituitarnih tumora)
 • 1987.    Ljubljana, Slovenija (hirurgija donje grupe kranijalnih nerava)

 

Pročitajte još...

Izbor objavljenih stručnih radova

Objavio 126 stručnih radova u inostranim i domaćim stručnim časopisima i zbornicima inostranih i domaćih kongresa i simpozijuma.

 1. Perić P,Antić BKnezević-Usaj SRadić-Tasić ORadovinović-Tasić SVasić-Vilić JSekulović LTarabar OTukić LJovandić SMagić Z Successful treatment with cladribine of Erdheim-Chester disease with orbital and central nervous system involvement developing after treatment of Langerhans cell histiocytosis. Vojnosanit Pregl. 2016 Jan;73(1):83-7.
 2. Perić P, Antić B, Radosavljević A, Tasić O. Arsić S. Symptomatic Idiopathic Noncommunicanting Intradural Arachnoid Cyst of the S1 Nerve Root, Spine 2011; 36(14):E979-E982
 3. Antić B, Perić P. Posterior fossa exploration in treatment of trigeminal neuralgia associated with multiple sclerosis, Surg Neurol 2009; 71(4): 419-2.
 4. Marinković S, Gibo H, Todorović V, Antić B, Kovačević D, Milisavljević M, Ćetković M. Ultrastrucure and immunohistochemistry of the trigeminal peripheral myelinated axons in patients with neuralgia. Clinical Neurology and Neurosurgery 2009;111(10):759-800.
 5. Antić B, Perić P, Stefanović Lj. Oboljenja donje grupe kranijalnih nerava uzrokovana vaskularnom kompresijom. Acta Chirurgica 2008;LV(2): 27-31.
 6. Perić P, Antić B, Dincić E, Obradović D, Arsić S. [Treatment of severe spacticity in multiple sclerosis by continuous intrathecal baclofen]. Vojnosanit Pregl. 2006 Feb;63(2):187-91.
 7. Antić B, Perić P, Ivanović S, Spaić M. Neuralgije donje grupe kranijalnih nerava: mikrohirurška zadnjelobanjska eksploracija. Acta Chirurgica 2004; L1(4): 39-43.
 8. Antić B, Roganović Z, Tadić R, Ilić S. Chondroma of the cervical spinal canal. Case report. J Neurosurg Sci. 1992 Oct-Dec;36(4):239-41.
 9. Antić B, Tadić R, Roganović Z, Ilić S, Dulić S. Trigeminalna neuralgija kao simptom pontocerebelarne epidermoidne ciste. Vojnosanit Pregl. 1991 Sep-Oct;48(5):449-51.
 10. Antić B, Roganović Z, Tadić R. Mikrohirurško lečenje trigeminalne neuralgije zadnjelobanjskim pristupom. Vojnosanit Pregl. 1989 Nov-Dec;46(6):461-6.

Knjige-poglavlja u knjigama

 1. Antić B (urednik). Dijagnostika i lečenje bola, Beograd: MP media&Intersekcijski odbor za bol Srpskog lekarskog društva, 2016.
 2. Petronijević M, Glišić B, Antić B, Todorović V. Nesteroidni antiinflamatorni lekovi, Beograd: Edicija, 2010.
 3. Raičević R, Antić B. Neurotrauma – epidemiologija, etiologija i klasifikacija, U Raičević R, urednik. Neurotrauma – konzervativni aspekt, Beograd: Novinsko izdavački centar Vojska, 2004,  25-7.
 4. Antić B, Stefanović D. Bol u reumatičnim bolestima – mehanizmi nastanka i terapija. U: Popović M, Stefanović D, Mitrović D, urednici. Reumatične i srodne bolesti, Beograd: Vojnoizdavački zavod, 2000. p. 32-5.
 5. Antić B. Ratne kraniocerebralne povrede. U: Dragović M, Todorić M, urednici. Urgentna i ratna hirurgija, Beograd: Velarta; 1988. p. 267-82.
Google